F1H2O Grand Prix Of Binh Dinh chặn đua giành vị trí xuất phát